För en hållbar framtid

AMF Fastigheters uppdrag är att bidra till en stabil avkastning till AMFs pensionssparare. Ett sådant värdeskapande över tid förutsätter en långsiktigt hållbar strategi, där ansvarstagande för människor och miljö är självklara delar.

Fastigheter, och särskilt energianvändningen, har stor påverkan på miljön och som en av Sveriges största fastighetsägare har vi ett stor ansvar att tänka långsiktigt när vi utvecklar och förvaltar våra fastigheter. Det handlar bland annat om minskad energianvändning, sunda materialval, minskad miljö- och klimatpåverkan och en hälsosam innemiljö.

En bärande tanke i vårt hållbarhetsarbete är att ta aktiv del i arbetet för en hållbar och levande stad. Vi vill bidra till en hållbar stadsutveckling med en urban miljö som utgår från människors behov, oavsett om det handlar om handelsplatser, kontor, mötesplatser, gator, stråk tak eller torg. Platser som bidrar till samhällets och Stockholms positiva utveckling. Våra ambitioner konkretiseras bl a i vårt hittills största stadsutvecklingsprojekt - Urban Escape Stockholm.

Lönsamt miljöarbete

Vi vet att miljöarbete är lönsamt. Våra åtgärder för energieffektivisering har på kort tid lett till kraftigt minskade koldioxidutsläpp och stora kostnadsbesparingar. Det leder också till ett ökat marknadsvärde för våra fastigheter, vilket ligger helt i linje med vårt uppdrag att bidra till en stabil avkastning för AMF:s sparare.  

Vid ny- och ombyggnad använder vi branschens system Byggvarubedömningen, för att välja de ur miljösynpunkt bästa byggvarorna. Och vi miljöcertifierar våra fastigheter enligt det svenska klassningssystemet Miljöbyggnad eller det internationella systemet LEED. Vi bidrar också till minskat resursslöseri genom att erbjuda genomtänkta lösningar för omhändertagande och återvinning av avfall från våra fastigheter.

Gröna hyresavtal

Vi tecknar gröna hyresavtal med våra hyresgäster. En ömsesidig överenskommelse om konkreta åtgärder för att minska belastningen på miljön. Det handlar om miljömedvetna produktval, minskad energianvändning, ökad återvinning av avfall och att välja miljö- och klimatsmarta transporter.

Energi i fokus

Energianvändningen är vår största enskilda miljöpåverkande faktor. Därför arbetar vi systematiskt med energifrågor i våra fastigheter och styr med tydliga energimål och handlingsplaner. I våra fastigheter är värmeenergianvändningen ca 50 procent under riksgenomsnittet för lokaler.

2015 vann AMF Fastigheter E-prize i kategorin Fastigheter och Offentlig sektor. E-prize lyfter fram företag som jobbar innovativt med sin energieffektivisering och som skapar bra affärer. Arrangörer är Veckans Affärer och E.ON.

FNs Global Compact

Som en del av vårt hållbarhetsarbete har vi infört principerna enligt FN:s Global Compact och tagit fram en uppförandekod för våra leverantörer med avseende på mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö samt bekämpning av korruption. Uppförandekoden anger att våra leverantörer ska acceptera och agera enligt grundprinciperna.

Det miljömedvetna kontoret

På kontoret finns mycket att göra för att värna miljön och sänka energikostnader.

Ta del av våra tips här