Global Compact

Sedan 2013 är AMF Fastigheter anslutet till FN:s Global Compact. Det innebär att vi  ingår i ett globalt nätverk av mer än 8 000 ansvarsfulla företag världen runt. Vi åtar oss att se till att principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö samt korruption är del av vår företagskultur.

Som ett led i det arbetet har under 2014 införts en uppförandekod för leverantörer. I koden tydliggörs att våra utvalda leverantörer ska acceptera och agera enligt principerna i Global Compact. Uppförandekoden är en del av våra upphandlingsunderlag och införs gradvis i nya avtal och vid omförhandling av befintliga avtal.

Under 2015 fortsätter arbetet med att säkerställa att alla nya och befintliga leverantörer har accepterat AMFs uppförandekod.

Mer om Global Compact

I samband med ”World Economic Forum” i Davos 1999 uppmanade FN:s generalsekreterare, Kofi Annan, näringslivet att ta globalt ansvar. Generalsekreterarens initiativ ledde till bildandet av ”The Global Compact”, som innefattar tio principer inom de fyra områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö samt bekämpning av korruption.

Principerna baseras på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO:s grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet, Rio-deklarationen om hållbar utveckling samt FN:s konvention mot korruption.