Goda exempel energiarbete

För ett fastighetsbolag är energianvändningen den enskilt största miljöpåverkande faktorn. Därför jobbar vi ständigt med att förbättra det systematiska energiarbetet och styr med tydliga energimål och handlingsplaner.

Satsning på solenergi

AMF Fastigheter gör en större satsning på solenergi och installerar solceller på taket i åtta fastigheter. Totalt installeras drygt 1 700 kvm solceller, vilka beräknas producera 272 MWh per år. Det motsvarar ungefär årsförbrukningen för fjorton villor. Energin kommer att användas till bland annat hissar och belysning.
Satsningen, som är ett samarbetsprojekt med Naturskyddsföreningens miljömärkning ”Bra miljöval”, görs för att öka andelen förnybar energi och bidra till ett bättre klimat.

Högsta miljöklass för Sweco-huset

Sweco-huset på Kungsholmen, en 50 år gammal kulturbyggnad där SvD tidigare satt, har byggts om till en fastighet med tydlig miljöprofil. Den gamla industrilokalen på 27 000 kvm kontorsyta har totalrenoverats för Swecos medarbetare. Alla våningsplan och ytor har byggts om. Höga krav har ställts på att reducera energianvändningen genom bl a ny beprövad teknik inom VVS och el. Fastigheten har miljöklassats i högsta nivå, guld, och fick 2012 priset Sweden Green Building awards i kategorin Miljöbyggnad - befintlig byggnad.

Energi­användningen i fastigheten har reducerats med hela 70 procent. Sweco-huset var ett av tio utvalda bidrag som representerade Sverige på hållbarhetskonferensen SB14 i Barcelona som lyfte fram exempel på det främsta inom hållbart byggande. sb14.sgbc.se

Energisnåla Pelarbacken

På Södermalm i Stockholm står fastigheten Pelarbacken. Totalt 18 500 kvm har byggts om från grunden till en modern byggnad med många miljösmarta energilösningar. Husets energianvändning har minskat med över 50 procent. Fastigheten är miljöklassad enligt  GreenBuilding och Miljöbyggnad. Nya fläktrum med hög återvinning och klimatsmart styrning är en bidragande orsak. Belysning med närvaro- och dagsljusreglering minskar elförbrukningen. Den gamla fasaden av betongelement har bytts ut mot en ny plåtfasad, som även utformats för att efterlikna 60-talets arkitektur.

Energikartläggning som lönade sig

AMF Fastigheter gör kontinuerliga energikartläggningar, med målet att hitta och täppa till energiläckage. Kartläggningen av vår fastighet Adonis 16, i hörnet av Sveavägen och Tegnérgatan, ledde till energibesparingar på hela 50 procent.
Energikartläggningen följdes av en handlingsplan med konkreta åtgärder för att reducera energianvändningen. Det här skedde bland annat genom byte av ventilationsaggregat, ny styr- och reglerutrustning och byte av fönster.
Besparingspotentialen bedömdes från början till 37 procent, men resultatet blev över förväntan. Energianvändningen reducerades med hela 50 procent efter genomförandet av de tekniska åtgärderna.