Hållbarhetsarbete i korthet

Hållbar utveckling för AMF Fastigheter är att ta långsiktigt ansvar när vi utvecklar och förvaltar våra fastigheter, och att ta aktiv del i arbetet för en hållbar och levande stad. Några exempel:

Minskad energianvändning
För en fastighetsägare är energianvändningen den enskilt största miljöpåverkande faktorn. Därför arbetar vi systematiskt med energifrågor i våra fastigheter. 2009–2014 minskade den totala energianvändningen med 35 % i de fastigheter som ingick i vårt energisparprojekt.
För 2015-2019 har ett nytt tufft mål satts om att minska energianvändningen med 19 procent.

Effektiv värmeenergianvänding
I våra fastigheter är värmeenergianvändningen ca 50 procent under riksgenomsnittet för lokaler.

Förnyelsebar energi
Vi satsar på förnyelsebar energi och installerar solceller på taket i åtta fastigheter. Totalt installeras drygt 1 700 kvm solceller, vilka beräknas producera 272 MWh per år. Den producerade energin kommer att användas till bland annat hissar och belysning. Satsningen är ett samarbetsprojekt med Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval och Energi Sverige.

Vi köper enbart el som är märkt Bra Miljöval.


Levande stadsrum
Vår vision är att skapa stadsrum där människor vill vara. Därför är vi med och vitaliserar Stockholms city, bland annat genom projektet Urban Escape Stockholm. Läs mer här

FNs Global Compact
Sedan 2013 är vi anslutna till FNs Global Compact. Det innebär att vi följer en rad viktiga principer inom bland annat arbetsrätt och motverka korruption.

Uppförandekod leverantörer
Vi har infört en uppförandkod för leverantöer som anger att leverantörerna ska agera enligt grundprinciperna i Fns Global Compact. Koden är en grundläggande del av våra upphandlingsunderlag.

Gröna hyresavtal
Med Gröna hyresavtal kan vi tillsammans med våra hyresgäster genomföra konkreta aktiviteter för att minska belastningen på miljön och hushålla med energin.

Hållbart byggande
Vi tar ansvar för ett hållbart och miljöanpassat byggande. Vid ny- och ombyggnad använder vi branschsystemet Byggvarubedömningen, för att på så sätt välja de byggvaror som är bäst ur miljösynpunkt.

Minskade koldioxidutsläpp
Vi mäter årligen den mängd koldioxid som orsakas av verksamheten enligt redovisningssystemet GHG-protokollet.

Miljöcertifiering
Vi miljöcertifierar våra fastigheter enligt det svenska klassningssystemet Miljöbyggnad eller det internationella systemet LEED. Vid utgången av 2015 var 62 procent av den uthyrningsbara arean miljöcertifierat.

Engagerade fastighetstekniker
Våra fastighetstekniker svarar för det löpande underhållet, utför förebyggande åtgärder och optimerar fastigheternas energianvändning. Det är de som utgör skillnaden mellan energimål som uppnås och inte uppnås.

Hållbarhetsplattformen Basen för vårt långsiktiga arbete är Hållbarhetsplattformen, ett ledningssystem med policy, mål och rutiner. Systemet är utformat i enlighet med ISO 14001.