Hållbarhetsmål

Forsätta reducera  energianvändningen
Ett nytt långsiktigt energimål har satts om att reducera energianvändningen 2015-2019 med 19 procent, vilket motsvarar ett energiprestandamål om 95 kWh/kvm Atemp.

Energimålet 2009-2014 överträffades. Minskningen under perioden uppgick till 35 procent.

Andel miljöklassad fastighetsarea exkl projektfastigheter
En stor del av den uthyrningsbara arean, 68 procent, är miljöklassad. För ännu ej klassade fastigheter, merparten handelsfastigheter, ska lämpligt certifieringssystem utredas under 2016.

Andel gröna hyresavtal
Ett prioriterat område är gröna hyresavtal, som syftar till att förbättra eller behålla lokalens miljöprestanda. Gröna hyresavtal har tecknats för 55 procent av den uthyrningsbara kontorsarean. Fokus för 2016 är att genomföra uppföljningsmöten för avtal tecknade 2015.

Uppförandekod för leverantörer
Ett viktigt mål gäller AMFs uppförandekod för leverantörer. Alla leverantörer,
nya utvalda och befintliga, ska ha accepterat AMFs uppförandekod eller gjort motsvarande.

Uppföljning av avfall
Ett nytt mål omfattar att följa upp allt avfall i byggprojekt.


Jämställdhet
Det underrepresenterade könet ska återfinnas bland de tre slutkandidaterna vid extern rekrytering inom arbetsgrupper med ojämn könsfördelning.

Kundnöjdhet
Det övergripande kundnöjdhetsmålet för 2016 är att bibehålla Nöjd-Kund-Index 77.