Nätverk för hållbarhet

AMF Fastigheter deltar i flera olika nätverk och branschorgan som arbetar med att påverka och utveckla miljö- och hållbarhetsarbetet i bygg- och fastighetsbranschen.

Belok

För att skynda på utvecklingen mot mer energieffektiva lokalfastigheter initierades Belok av Energimyndigheten 2001. Beloks uppgift är att driva utvecklingsprojekt och att testa nya metoder, produkter och system. En lika viktig uppgift är att föra ut erfarenheter från projekten till resten av branschen.

Byggherrarna

Byggherrarna är en mötesplats för professionella byggherrar inom offentlig och privat verksamhet. Föreningen anordnar utbildningar och bevakar viktiga branschfrågor.

Byggvarubedömningen

Svenska fastighetsägare och byggherrar har gått samman för att ta fram en standard för miljöbedömning av byggvaror – Byggvarubedömningen. Med en gemensam standard för bedömningarna och ett lättanvänt systemstöd för att söka godkända byggvaror är ambitionen att morgondagens hus ska byggas med enbart miljöbedömda och miljögodkända produkter.

Vid nybyggnad, ombyggnad och tillbyggnader använder AMF Fastigheter varor som rekommenderas eller accepteras enligt Byggvarubedömningen.

Fastighetsägarforum

Fastighetsägarforum bildades 2002 med syfte att skapa samsyn mellan fastighetsägare i Stockholm city och att med gemensam kraft driva frågor som berör citys utveckling.

Fastighetsägarna

Fastighetsägarna är en intresse- och branschorganisation som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad och som präglas av samhällsnytta och tillväxt.

Sweden Green Building Council

Miljönätverket Sweden Green Building Council (SGBC) bildades 2009 och består av företag och organisationer som vill påverka beslutsfattare, sprida kunskap och arbeta fram verktyg som förbättrar byggnaders miljöpåverkan.

Stockholms stads forum för hållbara fastigheter

Stockholms stads forum för hållbara fastigheter är ett samarbete mellan Stockholms stad och privata fastighetsägare och fastighetsförvaltare. Samarbetet syftar till att sätta ökat fokus på hållbarhetsarbetet i det befintliga fastighetsbeståndet i Stockholm och tydligare lyfta fram mycket av det som redan sker, både i stadens fastigheter, av privata och offentliga fastighetsägare samt bland bostadsrättsföreningar.