Byggnader är en kapitalintensiv investering som påverkar klimatet i hög grad. En ökad nyttjandegrad av kontoren skulle kunna bidra till en hållbar stadsutveckling. Under året har AMF Fastigheter utforskat möjligheterna inom delningsekonomi genom att ta in två sambos på sitt huvudkontor på Regeringsgatan 59. När PR- och kommunikationsbyrån bybabba och folkbildningsrörelsen Digital@Idag flyttade in på AMF Fastigheters kontor realiserades idén om att kunna nyttja kontorsytan på ett mer resurseffektivt sätt.

För oss är försöket ett sätt att utforska framtidens arbetsplats och i förlängningen utveckla kunderbjudandet. Om lokalerna kan användas för utbildning och kulturaktiviteter skapas även möjligheter till kreativa och sociala miljöer. Dessutom bidrar en lägre andel nyproduktion till en minskad klimatpåverkan. - Vi tror att delningsekonomin, där flera företag delar på samma resurser, kommer att vara ett viktigt inslag för framtidens kontor.

Genom att bereda plats för olika typer av verksamheter under samma tak nyttjar vi inte bara kontorsytan på ett mer resurseffektivt sätt, vi möjliggör också idéutbyten, säger Mats Hederos, vd AMF Fastigheter.