Bygg- och fastighetsbranschen står idag för omkring en femtedel av de totala koldioxidutsläppen i Sverige – omkring 20 miljoner ton per år. Utsläppen kommer inte bara från när vi bygger nytt, utan en betydande del är kopplad till lokalanpassningar, alltså när till exempel affärslokaler och kontor byggs om, renoveras eller anpassas efter en hyresgästs önskemål.

För AMF Fastigheter stod just lokalanpassningar för ett större klimatavtryck 2020 än den energi som gick åt till elförbrukning, värme och kyla i företagets samtliga fastigheter.

Klimatsmart är bra för ekonomin – och affären

En genomsnittlig lokalanpassning släpper ut omkring 30–80 kilogram CO2e per kvadratmeter. En lokal på 1 000 kvadratmeter genererar alltså utsläpp på totalt omkring 30–80 ton CO2e.

– En genomsnittlig svensk släpper ut drygt åtta ton CO2e per år. För att nå Parisavtalets 1,5-gradersmål och Sveriges miljömål måste utsläppen reduceras kraftigt. De behöver mer än halveras till 2030 och sedan minska ytterligare till ”nära-noll” senast 2050 enligt Parisavtalet och senast 2045 enligt de svenska miljömålen, säger Michael.

För lokalanpassningar är tumregeln att ju färre åtgärder som görs, desto mindre blir klimatpåverkan. Men att fatta hållbara beslut vid en renovering kan också vara positivt för ekonomin och affären, dels för att det kan minska kostnaden för lokalanpassningen, dels för att allt fler konsumenter förväntar sig att företag ska ta ett ansvar genom hela verksamheten. 

– Vi börjar bli allt mer medvetna om vårt klimatavtryck när det gäller till exempel resor och konsumtion. Men det är långt ifrån alla som känner till vilken miljöpåverkan en renovering eller lokalanpassning har. Vi vill bidra till att öka medvetenheten kring det. Arbetet med klimatfrågan gällande material och produktionsmetoder är i sin linda, men vi måste alla hjälpas åt för att vända den negativa klimatutvecklingen som vi ser just nu, säger Michael Eskils, hållbarhetschef AMF Fastigheter. 

Tänk till kring materialvalen 

Installationer som ventilation, rör och el står för ett stort avtryck. Men även vilka material man väljer för lokalanpassningen spelar roll. Själva tillverkningen av byggmaterial står för cirka 80 procent av byggbranschens utsläpp, något som Michael Eskils konstaterar måste minskas för att vi ska nå miljömålen. Stål, betong och glaspartier är särskilt betungande. Men även golvmaterial som till exempel textilmattor kan ha en tung klimatnota.

– Det bästa är att inte bygga om alls och arbeta cirkulärt med material och inredning, konstaterar han och tillägger att man ska ta det i beaktande när man flyttar till en ny lokal. Det handlar om att se över hur stora ingrepp man verkligen behöver göra.

– Att minska utsläppen är en viktig och akut fråga. Om vi inte lyckas riskerar vi att nå en rad tipping points i den globala uppvärmningen med självförstärkande effekter som inte går att bromsa. Men människan är bra på innovation, och vi måste göra det här tillsammans.

Så här arbetar AMF Fastigheter med hållbarhet 

Som ett av Sveriges största fastighetsbolag har vi möjlighet att aktivt bidra i utvecklingen av framtidens hållbara städer. Därför är vårt mål att våra fastigheters värde ska öka till förmån för våra pensionssparare samtidigt som vår klimatpåverkan minskar i linje med 1,5-gradersmålet.

Att arbeta för att minska lokalanpassningarnas klimatpåverkan är en del i förändringsresan. Vi är bland annat:

  • Anslutna till initiativet Science Based Targets, som ger företag stöd att sätta klimatmål för att följa Parisavtalets ambitionsmål.  
  • Medlemmar i Byggvarubedömningen, som gör bedömningar av byggvaror utifrån kriterier baserade på kemiskt innehåll, livscykel samt socialt ansvarstagande i leverantörsledet.

Vi arbetar för att ta fram klimatdeklarationer för alla projekt. Vi jobbar samtidigt med att hitta flexibla standardlösningar för våra lokaler, så att de ska kunna anpassas till fler hyresgäster utan större ombyggnationer.