Under 2019 anslöt vi oss till Science Based Targets och för­band oss därmed att sätta mål i linje med Parisavtalets ambitionsmål. Det innebär att de mål AMF Fastig­heter arbetar mot ska överensstämma med vad vetenskapen kräver för att den globala uppvärmningen ska hålla sig under 2 grader och helst inte högre än 1,5 grader. Hållbarhetsarbetet under 2020 har framför allt haft ett stort fokus på att ta fram mål och färdplan till Science Based Targets.

Under ledning av hållbarhetschef Michael Eskils har vi tagit fram klimatbokslut för 2019 och 2020. Det senare kommer att utgöra grunden för det fortsatta arbetet med att ta fram klimatmålet kopplat till Science Based Targets.

Klimatboksluten bygger på klimat­beräkningar av större byggnads­projekt, materielmängder från AMF Fastigheters byggnadsprojekt och eko­nomiska data. AMF Fastigheters kli­matavtryck för 2019 var totalt 47 445 ton CO2e, fördelat på 407 ton i Scope 1, 2 182 ton i Scope 2 och 44 856 ton i Scope 3. Det höga avtrycket för Scope 3 förklaras av att ett flertal byggprojekt avslutades under året.

För 2020 uppgick klimatavtrycket till 15 672 ton CO2e, fördelat på 1 ton i Scope 1, 1 132 ton i Scope 2 och 14 539 ton i Scope 3. Under året hade vi inget utsläpp av köldmedia vilket förklarar det låga avtrycket för Scope 1. Det mins­kade avtrycket för Scope 2 beror på minskad fjärrvärmeanvändning och att leverantören har minskat andel fossila bränslen.

Under 2020 avslutades ett antal lokalanpassningar, varav tre större, samtidigt som några större ny­ och om­byggnadsprojekt inte avslutades – därav det minskade avtrycket för Scope 3.