En fastighets hela livscykel, från byggnation till förvalt­ning och slutligen rivning, påverkar miljön på olika sätt. Faktum är att fastighetsbranschen står för en stor del av energianvändningen i Sverige, närmare 40 procent, och för en femtedel av koldioxidutsläppen.

2019 anslöt sig AMF Fastigheter till Science Based Targets, SBT, och förband sig därmed att sätta mål som går i linje med Parisavtalets ambitions­mål. Michael Eskils, hållbarhetschef på AMF Fastigheter förklarar:

– Det innebär att vårt klimatavtryck ska överensstämma med vad vetenska­pen kräver för att den globala uppvärm­ningen ska hålla sig väl under 2 grader och helst inte över 1,5 grader.

Under året har stort fokus lagts vid att fastställa färdplan och klimatmål.

– Vi har haft stort fokus på SBT och tagit fram en färdplan framåt. Nästa steg blir att hitta ett arbetssätt för att på så sätt få ner vårt klimatavtryck.

Vilka andra områden har ni fokuserat på under året?

– Bland annat har vi utvecklat Klimatportalen där våra hyresgäster kan få hjälp med sitt hållbarhetsarbete samt att rapportera och följa upp miljö­påverkan och energi från lokalerna de hyr. Klimatportalen stöttar våra hyresgäster i att bli mer hållbara och driver hållbara beteenden. Användarna har varit positiva och efterfrågan har hittills varit stor.

– Vi har också märkt att intresset är stort för hållbarhetsfrågan internt. Därför har vi bildat ett tvärfunktionellt forum med nyckelpersoner från olika avdelningar. Det är ett sätt att ta till vara på kompetenser, men också att låta frågan genomsyra hela verksamheten.

Sedan 2009 köper AMF­-koncernen endast förnybar el. Den största delen av fjärrvärmen kommer från fossil­fria källor och den resterande delen klimatkompenseras. Under 2020 stod fossilfri energi för 99,8 procent av den totala energianvändningen, varav 75,6 procent var förnybar och 24,2 procent återvunnen energi.

AMF Fastigheter har även fattat beslut om att investera i ett geoenergi­projekt i Stockholmsverken. Geoenergi är en teknik där solenergin som finns lagrad i marken tillvaratas.

Under 2020 fortsatte också satsnin­gen på solenergi och solceller installe­rades på ytterligare tre fastigheter. Den totala ytan uppgår i dagsläget till 7 000 kvadratmeter och solcellerna producerar 900 megawattimmar, vilket motsvarar den årliga förbruk­ningen av hushållsel för 180 villor.

– För oss är energianvändningen en av de enskilt största miljöpåverkande faktorerna och därför satsar vi mycket på att systematisera energiarbetet i våra fastigheter, säger Michael Eskils.

I dag klimatkompenserar AMF Fastigheter för den fossila delen av köpt energi, köldmedieläckage, servicebilar och tjänsteresor.

I framtiden väntar både små och stora utmaningar.

– Fram till 2030 räknar vi med 100 procents absolut minskning i Scope 1 och 2. I Scope 3 kommer vi att sätta intensitetsmål som ska minska utsläp­pen med en viss procent per kvadrat­meter för vårt fastighetsbestånd.
Det kommer att vara ambitiösa men relevanta mål, säger Michael Eskils.

För fjärde året i rad rapporterade AMF Fastigheter till GRESB, Global Real Estate Sustainability Benchmark, för att se hur hållbarhetsarbetet står sig gentemot andra aktörer i bran­schen. AMF Fastigheter ökade från 81 poäng till 83 – en viktig förbättring, menar han. Snittet för alla bolag är 70.

– Det finns en transparens och öppenhet i den här frågan bland kol­legorna i branschen och vi inspirerar varandra, säger Michael Eskils.

– Grunden i hållbarhetsarbetet är samarbete, både lokalt och internatio­nellt. Just nu är det sju fastighetsbolag i Sverige som har undertecknat Science Based Targets och jag hoppas att det blir fler under 2021.

– Alla individer måste ta ansvar i klimatfrågan, men som företag kan vi göra verklig skillnad.

Vad blir fokus för år 2021?

– Det viktigaste är att implementera färdplanen så att vi kan påbörja om­ställningen mot att uppnå våra klimat­mål. Men lika viktigt kommer det att vara att behålla det engagemang och den entusiasm som finns för hållbar­hetsfrågan i företaget. Vi ska bygga upp kompetensen, internt och externt, och få med alla på tåget, även hyresgäster.

Slutligen, varför är hållbarhetsfrågan viktig?

– Att sätta fokus på klimatfrågan är att värna om kommande generationer. Studier visar att 10 procent av befolk­ningen står för 50 procent av utsläppen. Som företag har vi ett stort ansvar, men också en stor möjlighet att förändra.