– Det största som hänt under året är utan tvekan att vi anslutit oss till Science Based Targets (SBT), och därigenom förbinder oss till att sätta mål i linje med Parisavtalets ambitionsmål. Det betyder att det klimatavtryck som vi har ska överensstämma med vad vetenskapen kräver för att den globala uppvärmningen ska hålla sig väl under 2 grader och helst inte högre än 1,5 grader.

Från förundersökning till undertecknande

Att nå fram till undertecknandet av SBT har engagerat stora delar av företaget.

– Ett åtagande som SBT kräver noggranna förberedelser och vi började med att inleda en förstudie för att förstå i detalj vad det skulle innebära för oss. Vad skulle vi åta oss, vilka konsekvenser skulle det få för verksamheten, vad skulle det kosta? Ganska snart insåg vi att SBT är ett väldigt användbart verktyg och att koppla klimatmålen till Parisavtalet är ett sätt att åstadkomma verklig förändring. Det tydliggör vårt ställningstagande, ger oss möjlighet till ett strukturerat arbetssätt och vidgar även vårt perspektiv på hållbarhet.

 – AMF Fastigheter har länge haft höga ambitioner men skillnaden nu är att det finns en övertygelse som genomsyrar hela företaget. Vi är ett företag med ett samhällsuppdrag, och det är naturligt att vi aktivt bidrar till klimatarbetet. Frågan är prioriterad av ledningen och kommer att innebära ytterligare en dimension i vårt hållbarhetsarbete. SBT gör det tydligt för alla vad vi arbetar mot, och även om just min avdelning heter Hållbarhet så är det här något som alla vi på AMF Fastigheter måste arbeta med i framtiden, i en eller annan form.

Var är ni just nu i arbetet med SBT?

– Just nu håller vi på att beräkna klimatavtrycket för hela verksamheten. Det är ett förarbete inför att kunna sätta konkreta mål och även upprätta en färdplan, vilket vi troligtvis kommer att ha på plats hösten 2020.

Vilka är de största utmaningarna?

- De viktigaste hållbarhetsaspekterna för ett fastighetsbolag är energiförsörjningen och materialvalen. Energifrågan har vi bra koll på idag, bland annat tack vare energileverantörer med egna aggressiva klimatmål. I materialfrågan har vi större utmaningar framför oss.

Michael ger exempel på hur beräkningar kan vara en väg framåt.

 – Under året har vi gjort en light screening där vi undersökt vilken klimatpåverkan olika materialval har. Även om resultaten är preliminära var det en del saker som förvånade, till exempel vilket stort avtryck mattorna har, på grund av att de var tillverkade av fossilbaserat material. Det viktigaste med studien är att den visar på vikten av att mäta och räkna för att veta vilka förbättringar som kan ge bäst resultat. Liknande undersökningar kan även visa vilka ”lågt hängande frukter” som finns: enkla förändringar vi kan göra som ger stort genomslag på klimatavtrycket. Ett verktyg vi har för att göra klimatsmartare val till ny norm för hyresgästerna är vår miljökravslista.

Kunskapen om materialens klimatpåverkan är något som även involverar fler.

– Om vi ska kunna få ner vårt klimatavtryck måste vi få med fler på tåget, till exempel leverantörer och arkitekter. Många av våra hyresgäster har också ett stort intresse för hållbarhetsfrågor, men de kanske inte har reflekterat över hur stor påverkan deras kontor kan ha jämfört med exempelvis tjänsteresor. Här kan vi hjälpa till att informera.

2020 ska målen sättas

Vad ska ni fokusera på nästa år?

– Det viktigaste är såklart att fastställa våra mål och vår färdplan. Men lika viktigt kommer vara att behålla det engagemang och den entusiasm inför arbetet som finns i företaget. Vi ska bygga upp kompetensen och implementera bra arbetssätt. Vi kommer till exempel att göra ett antal klimatkalkylpilotprojekt under 2020, där vi räknar på klimatavtrycket i enskilda projekt. Utmaningen är att göra det enkelt att göra rätt, även i de mindre projekten. Vi måste ha en metod att beräkna och implementera åtgärder överallt, och det är ett arbete som måste göras tillsammans med de som arbetar i projekten. Om vi kontinuerligt ökar kunskapen överallt i organisationen kommer det att vara en framgångsfaktor. Det är en stor och viktig uppgift som ligger framför oss.

Branschen vaknar

I fastighetsbranschen är det många som fokuserar på hållbarhet, vilket Michael tycker är givande.

– Det finns en väldigt generös inställning bland kollegorna i branschen. Vi delar med oss av våra framsteg och inspirerar varandra. Transparensen och den ödmjuka inställningen ser jag oerhört positivt på, det ger en bra grund för den omställning branschen står inför. Just nu är det fem fastighetsbolag i Sverige som har undertecknat Science Based Targets och jag hoppas att det blir fler under 2020. Att arbeta med hållbarhet är utmanande, men också otroligt kul. Nästa år hoppas jag att vi får fram klimatmål som både är visionära och realistiska. Då kommer vi att kunna åstadkomma verkliga förbättringar.

Vårt hållbarhetsarbete 2019