Energiuppföljning

Under året har vi utvecklat vårt nya energiuppföljningssystem som är ett viktigt verktyg i vårt energiarbete – och en viktig del i Klimatportalen som ska bidra positivt till våra hyresgästers hållbarhetsarbete.

Under 2020 har vi arbetat särskilt aktivt med drifttider och luftflöden utifrån beläggningen i våra fastigheter. Då många av våra hyresgäster har arbetat hemifrån under året har vi kunnat minska drifttiderna, vilket sett till total energianvändning på hela fastighetsbeståndet har påverkat resultatet betydligt.

Geoenergi Stockholmsverken

Inom kort kommer delar av Stockholmsverken, närmare bestämt Trumman 2 och Vattenpasset 11, att vara självförsörjande på klimatsmart värme och kyla tack vare en installation av borrhålslager, ett system för utvinning av bergvärme och kyla. Det är en långsiktig investering, både för fastigheten och för miljön.

Förnyelsebar energi

Under året har man installerat solceller på ytterligare tre fastigheter. Det innebär att AMF Fastigheter har solceller på 21 av sina fastigheter med en total yta av 7 000 kvadratmeter, vilket i princip motsvarar ytan av en fotbollsplan. Total årlig solelsproduktion ligger på cirka 900 megawattimmar.

Energikartläggning stora företag

Lagen Energikartläggning av stora företag, EKL, innebär att större företag ska göra energikartläggningar. I Sverige omfattas företag med minst 250 anställda och en årsomsättning på minst 50 miljoner euro, vilket innebär att AMF måste utföra en EKL för sin verksamhet. AMF Fastigheter har under året utfört energikartläggningen, vilket innebär att ta fram en rapport där vi redovisar vår totala energianvändning och hur den är fördelad i verksamheten. Rapporten ska även innehålla förslag på kostnadseffektiva förbättringsåtgärder.

Avsiktsförklaring med Stockholm Exergi, Pilotprojekt Biokol

Som ett led i arbetet med att minska klimatavtrycket deltar AMF Fastigheter i ett pilotprojekt för fjärrvärme med biokol.

Projektet leds av Stockholm Exergi och samlar sex fastighetsbolag. I initiativet Fjärrvärme med minusutsläpp tar Stockholm Exergi till vara på den värme som skapas under framtagningen av biokol och distribuerar den till stockholmarna genom fjärrvärmesystemet.

AMF Fastigheter har skrivit på en avsiktsförklaring om att köpa denna fjärrvärme, som har noll- eller minusutsläpp. Genom avsiktsförklaringen synliggörs en tydlig ambition att tillsammans bidra till att nå klimatmålen.

Återvinningsprojekt i Fältöversten

En aktivitet i handlingsplanen för år 2020 var ett återvinningsprojekt i Fältöversten. Teknikprojektet omfattade en ombyggnad av energicentralen så att värmen från kylmaskin för handelsplatsen återvinns i byggnadens värmesystem. Överskottsvärmen används sedan för att förvärma varmvatten och för att värma byggnaden.

Det som låg till grund för projektet var en utförd energikartläggning som utfördes 2019. Målsättningen är att årligen spara cirka 6 procent el och cirka 96 procent av fjärrvärmen. 

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete i Årsberättelsen för 2020.