Året i korthet:

  • AMF Fastigheter äger, utvecklar och förvaltar 36 kommersiella fastigheter i Stockholm och Sundbyberg om totalt 629 000 kvadratmeter uthyrbar area. Fastighetsvärdet uppgår till ca 79 miljarder kronor.
  • AMF Fastigheter bidrog under 2021 med ca 7 400 miljoner kronor till moderbolagets ca 4 miljoner pensionssparare. Avkastningen sedan starten 2010 uppgår till totalt 54 miljarder.
  • 2021 avyttrades fyra fastigheter, varav tre kontorsfastigheter på Norrmalm, till ett underliggande fastighetsvärde om ca 2 880 miljoner kronor. Försäljningarna frigör kapital till nya investeringar och projekt.
  • Sedan 2020 är AMF Fastigheter anslutna till Science Based Targets initiative (SBTi), klimatmålen godkändes sommaren 2021.

Nyckeltal:

  • Totalavkastningen under 2021 uppgick till 10,2 procent (1,8 procent år 2020).
  • Direktavkastningen uppgick till 2,8 procent (2,7).
  • Nettointäkterna ökade till 2 942 miljoner kronor (2 926).

Årsberättelsen 2021 utgör inte den formella årsredovisningen för AMF Fastigheter utan är en sammanställning av AMF-koncernens helägda fastighetsbestånd. Fastighetsbeståndets resultat redovisas även som en del av moderbolagets AMFs årsredovisning.

Mer information om AMF Fastigheters verksamhetsår och hållbarhetsarbete finns i Årsberättelsen 2021.