Vision

Vi gör stadsrum där människor vill vara.

För oss är det självklart att utveckla idéer för kontor och handel i ett större sammanhang. Vår ambition är att vara med och vitalisera Stockholm city och skapa stadsrum där människor vill vara. Hållbara stadsrum med kontor, handel, gator och stråk som skapar identitet, inspiration och framgång. För detta krävs visioner och ett nära samarbete med Stockholms stad och andra fastighetsägare.

Affärsidé

Vi ska bidra till framgång för våra hyresgäster och lönsamhet för AMFs sparare genom att långsiktigt utveckla stadsrum med kontor, handel, gator och stråk där människor vill vara.

Affärsmässiga vägval

Verksamheten koncentreras idag till direktägda fastigheter med moderna kontor, citybutiker och hotell i Stockholm. Projektutveckling bedrivs i egna fastigheter parallellt med rena fastighetsförvärv.

  • Långsiktigt fastighetsägande och utveckling med egen förvaltning för starka kundrelationer
  • Fokus på fastigheter i Stockholm, Sveriges tillväxtmotor
  • Goda kommunikationslägen, gärna spårbunden trafik
  • Kärnportfölj med två starka kommersiella segment; kontor och handel
  • Större förvaltningsenheter eftersträvas gärna i kluster och miljöklassade
  • Samarbete med andra fastighetsägare och staden för att utveckla stadsrum och förnya Stockholms city