Hållbar energianvändning

Energiförsörjningen är en av våra viktigaste hållbarhetsutmaningar. Bygg- och fastighetsbranschen står för ungefär en tredjedel av energianvändningen i Sverige och som fastighetsbolag spelar vi en viktig roll i att minska den till fördel för klimatet och kommande generationer. Vi arbetar intensivt med det här – ett arbete som gett resultat.

Som en av Sveriges största fastighetsägare är vår ambition att våra fastigheter ska bidra till utvecklingen mot en mer hållbar stad. Därför är det en självklarhet att se över inte bara energianvändning utan även vattenanvändning, avfallshantering och materialval.

 

Sedan 2009 har vi minskat energianvändningen i våra fastigheter med över 57 procent och ökat andelen fossilfri energi till 99 procent. Vi är stolta över det, men arbetet slutar inte här. Målet är att alla våra hyresgäster ska gå över till grön el och vi satsar mycket på att investera i förnybara energikällor.

 

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar för att minska vår energianvändning och göra den mer hållbar.

Så använder vi förnybara energikällor

Sedan 2009 köper AMF-koncernen endast förnybar el. Den största delen av fjärrvärmen kommer från fossilfria källor och den resterande delen klimatkompenseras. Under 2023 stod fossilfri energi för 99 procent av den totala energianvändningen, varav 88 procent var förnybar och 11 procent återvunnen energi.

 

Vi arbetar hela tiden med att göra energianvändningen i våra fastigheter mer hållbar, framför allt genom att använda förnybara energikällor. För oss är energianvändningen en av de enskilt största miljöpåverkande faktorerna och därför satsar vi mycket på att systematisera energiarbetet i våra fastigheter.

 

Vi har som mål att alla våra hyresgäster ska gå över till grön el och vi investerar mycket i förnybar energi, som till exempel:

Avloppsvärmeväxlare i MOOD
Solpaneler

Solenergi

Solenergi är en förnybar energikälla med stor potential och det har AMF Fastigheter tagit fasta på. År 2021 hade 21 av våra 34 fastigheter solceller.  Solcellerna är placerade på taken till fastigheterna och solenergin omvandlas till el som levereras direkt till samma fastighet.

 

Den totala ytan uppgår i dagsläget till 7 000 kvadratmeter och solcellerna producerar 900 megawattimmar, vilket motsvarar den årliga förbrukningen av hushållsel för 180 villor.

 

Det tar runt åtta minuter för solens strålar att nå jorden och tekniken för att använda den heta energiresursen utvecklas i mycket snabb fart. Under två timmar tar jorden emot lika mycket energi från solen som hela världens befolkning använder under ett år. Utvecklingspotentialen för solenergi är med andra ord väldigt stor.

Spillvärme

Flera av våra fastigheter värms upp med hjälp av överskottsvärme från kylanläggningen i huset. Den här smarta och kostnadseffektiva energilösningen har lett till att vi har kunnat minska leverans av fjärrvärme med mer än 50 procent.

 

I sex fastigheter har värmepumpar installerats under perioden 2019 – 2022. Fjärrvärmereduktionen i dessa fastigheter är 59 procent. Samtidigt har elanvändningen i de här sex fastigheterna reducerats med 16 procent under samma period.

Geoenergi

AMF Fastigheter har även investerat i ett geoenergiprojekt i Stockholmsverken, en teknik där solenergin som finns lagrad i marken tillvaratas.

Vindkraft förnybar energi

Vindkraft

Utöver solenergi köper AMF Fastigheter in förnybar energi från vindkraft genom Vattenfall. Idag erbjuds alla våra hyresgäster att välja till vindkraft och solkraft. Vi har satt som mål att alla våra hyresgäster ska köpa grön el.

Fjärrvärme med noll- eller minusutsläpp

Redan 2019 anslöt AMF Fastigheter sig till Science Based Targets som innebär att man åtagit sig att ta fram vetenskapligt förankrade klimatmål i syfte att begränsa den globala uppvärmningen. För att ta ett ytterligare kliv i att motverka utsläpp har vi skrivit på en intentionsförklaring med Stockholm Exergi där vi genom ett samarbetsprojekt är med och finansierar en framtida bio-CCS-anläggning som planeras att vara i drift 2026.

 

Bio-CCS (Bio-Energy with Carbon Capture and Storage) innebär att biogen koldioxid från förbränning av biobränsle för värme- och elproduktion separeras från rökgaserna för att sedan lagras permanent i berggrunden under havsbotten. Eftersom den koldioxid som fångas in och lagras tidigare har bundits av skogen genom fotosyntesen minskas koncentrationen av koldioxid i atmosfären när ny skog växer. Sammantaget innebär tekniken att det skapas permanenta negativa emissioner, så kallade minusutsläpp.

Vi klimatkompenserar för fossil energianvändning

Idag klimatkompenserar AMF Fastigheter för den fossila delen av köpt energi, köldmedieläckage, servicebilar och tjänsteresor.