Vår syn på hållbarhet

Vår ambition är att våra fastigheter ska bidra till att staden kan växa på ett sätt som inte belastar klimatet. Innovativa lösningar och nya perspektiv kommer att hjälpa oss att minska våra fastigheters klimatpåverkan. Men vi vill också se bortom våra enskilda fastigheter och möjliggöra ett mer hållbart liv för alla som vistas både i och runt våra hus.

"Vårt mål är att våra fastigheters långsiktiga värde ska öka samtidigt som klimatpåverkan minskar i linje med 1,5-gradersmålet."

Vi är övertygade om att framtidens städer kommer att behöva vara hållbara för att överhuvudtaget vara attraktiva. Vi utmanar oss själva att tänka utanför de gängse ramarna.

"Vi ska driva hållbara beteenden, både i och utanför våra fastigheter."

Tillsammans med våra samarbetspartners, hyresgäster, kunder och staden utvecklar vi platser där människor vill vara. Vår ambition är att våra fastigheter ska skapa nytta för staden både nu och i framtiden.

För en hållbar framtid

AMF Fastigheters uppdrag är att bidra till en stabil avkastning till AMF:s pensionssparare. Ett sådant värdeskapande över tid förutsätter en långsiktigt hållbar strategi, där ansvarstagande för människor och miljö är självklara delar.

Fastigheter, och särskilt energianvändningen, har stor påverkan på miljön och som en av Sveriges största fastighetsägare har vi ett stort ansvar att tänka långsiktigt när vi utvecklar och förvaltar våra fastigheter. Det handlar bland annat om minskad energianvändning, sunda materialval, minskad miljö- och klimatpåverkan och en hälsosam innemiljö.

En bärande tanke i vårt hållbarhetsarbete är att ta aktiv del i arbetet för en hållbar och levande stad. Vi vill bidra till en hållbar stadsutveckling med en urban miljö som utgår från människors behov, oavsett om det handlar om handelsplatser, kontor, mötesplatser, gator, stråk tak eller torg. Platser som bidrar till samhällets och Stockholms positiva utveckling. Våra ambitioner konkretiseras bl a i vårt hittills största stadsutvecklingsprojekt - Urban Escape Stockholm.