AMF Fastigheter vill bidra till en hållbar utveckling där både nuvarande och kommande generationers behov tillgodoses. Genom att ständigt utveckla och förvalta våra fastigheter på ett ansvarsfullt sätt och ta aktiv del i stadsutvecklingen främjar vi ett hållbart samhälle. Vi står för ett långsiktigt fastighetsägande och strävar efter en stabil avkastning med hänsyn till både sociala, etiska och miljömässiga aspekter.

Vi är anslutna till FN:s Global Compact och åtar oss därmed att följa tio principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö samt bekämpning av korruption.

AMF Fastigheter arbetar för en långsiktigt hållbar utveckling genom att:

  • förvalta våra fastigheter med stor hänsyn till miljön utifrån ett livscykeltänkande
  • beakta hållbarhetsaspekter vid alla investeringsbeslut och leverantörsval
  • ta aktiv del i stadsutvecklingen och skapa platser där människor vill vara
  • vara en medskapande affärspartner till kunder och intressenter samt agera ärligt i alla relationer
  • ta tillvara alla medarbetares kompetens, erbjuda dem utvecklingsmöjligheter i en trivsam arbetsmiljö med lika rättigheter
  • alla medarbetare har kunskap om vårt hållbarhetsarbete, agerar samt förhåller sig till detta

Stockholm 2 februari 2015

Mats Hederos, vd AMF Fastigheter