Vår syn på hållbarhet

För AMF Fastigheter betyder hållbarhet att vår verksamhet sker med hänsyn till miljön och till människors hälsa. Hållbart företagande handlar om att ta ansvar för oss själva och kommande generationer, att spara på egna resurser samt minska den negativa miljöpåverkan. Det handlar om ansvarstagande i utveckling, förvaltning av våra fastigheter och om aktivt medskapande för en hållbar, levande stad. Som bolag och arbetsgivare ska vi också ta ett socialt ansvar. Därför är jämställdhet, mångfald och en säker och trygg arbetsmiljö viktiga frågor för oss.

För en hållbar framtid

AMF Fastigheters uppdrag är att bidra till en stabil avkastning till AMF:s pensionssparare. Ett sådant värdeskapande över tid förutsätter en långsiktigt hållbar strategi, där ansvarstagande för människor och miljö är självklara delar.

Fastigheter, och särskilt energianvändningen, har stor påverkan på miljön och som en av Sveriges största fastighetsägare har vi ett stort ansvar att tänka långsiktigt när vi utvecklar och förvaltar våra fastigheter. Det handlar bland annat om minskad energianvändning, sunda materialval, minskad miljö- och klimatpåverkan och en hälsosam innemiljö.

En bärande tanke i vårt hållbarhetsarbete är att ta aktiv del i arbetet för en hållbar och levande stad. Vi vill bidra till en hållbar stadsutveckling med en urban miljö som utgår från människors behov, oavsett om det handlar om handelsplatser, kontor, mötesplatser, gator, stråk tak eller torg. Platser som bidrar till samhällets och Stockholms positiva utveckling. Våra ambitioner konkretiseras bl a i vårt hittills största stadsutvecklingsprojekt - Urban Escape Stockholm.