Hållbar byggnation och lokalanpassning

Att anpassa och bygga om affärslokaler och kontor kan bli en tung börda för klimatet. Men genom genomtänkta val vid lokalanpassningar och byggprojekt med till exempel hållbara material kan vi minska klimatavtrycket och bygga hållbara kontor.

Stockholmsverken, Södermalm

Bygg- och fastighetsbranschen står för omkring en femtedel av de totala koldioxidutsläppen i Sverige, vilket i siffror betyder ungefär 20 miljoner ton per år. Utsläppen kommer inte bara från när vi bygger nytt, utan en stor del är kopplad till lokalanpassningar, alltså när till exempel affärslokaler och kontor byggs om, renoveras eller anpassas efter en hyresgästs önskemål.

 

För oss på AMF Fastigheter står just lokalanpassningar för det största klimatavtrycket. Det gjorde ett större klimatavtryck 2020 än all energi som gick åt till elförbrukning, värme och kyla i samtliga av våra fastigheter. För att nå våra klimat- och hållbarhetsmål är det därför ett av våra högst prioriterade områden att jobba smartare, bättre och mer hållbart med tillsammans med våra hyresgäster och partners.

Hållbara lokalanpassningar - vårt största fokus

En genomsnittlig lokalanpassning släpper ut cirka 30 – 80 kilogram CO2e per kvadratmeter. En lokal på 1 000 kvadratmeter genererar alltså utsläpp på totalt omkring 30 – 80 ton CO2e.

 

För att vi ska nå Parisavtalets 1,5-gradersmål och Sveriges miljömål måste våra utsläpp från våra lokalanpassningar reduceras kraftigt. De behöver mer än halveras till 2030 och sedan minska ytterligare till nära-noll senast 2050 enligt Parisavtalet och senast 2045 enligt de svenska miljömålen.

 

Genom samarbete med Carbonzero AB och den digitala hållbarhetsplattformen Prodikt kan vi beräkna klimatavtrycket i byggprojekten och vid lokalanpassningar på ett mycket mera precist sätt än tidigare. Verktyget är ett viktigt steg för att nå våra högt ställda klimatmål.

 

Här finns stora utmaningar, därför är det här ett hållbarhetsområde som vi kommer och behöver satsa mycket på framöver. Genom medvetna och genomtänkta val är det möjligt att göra lokalanpassningen smartare och mer hållbar. Här är några konkreta saker vi gör för att minska klimatavtrycket på våra hyresgästers lokalanpassningar.

Bygge
Bygge i kontorslokal

Klimatkalkyl

För att få en uppfattning om lokalanpassningens kommande klimatavtryck hjälper vi våra kunder att upprätta en klimatkalkyl. I vår klimatkalkyl ingår klimatpåverkan av allt från tillverkning av material till energi, transporter och byggnation. Vill kunderna jämföra olika material och vilken effekt de får kan vi också hjälpa till med en mer detaljerad klimatberäkning. Det är lättare att få alla att välja klimatneutrala material när vi med hjälp av siffor kan synliggöra vilken skillnad det blir.

Lunchplats referensbild kontor Collectum Östgötagatan 12

Hållbara materialval

De material kunder väljer vid en lokalanpassning spelar stor roll för klimatavtrycket. Själva tillverkningen av byggmaterial står för cirka 80 procent av byggbranschens utsläpp. Stål, betong och glaspartier är särskilt betungande. Men även golvmaterial som till exempel textilmattor kan ha en tung klimatnota. På AMF Fastigheter jobbar vi därför mycket med att hitta material med lägre avtryck eller fossilfria lösningar. När det kommer till material som är förnyelsebara är trä ett material som vi ser som ett bra och hållbart val.

 

AMF Fastigheter är också medlemmar i Byggvarubedömningen, som gör bedömningar av byggvaror utifrån kriterier baserade på kemiskt innehåll, livscykel samt socialt ansvarstagande i leverantörsledet.

Ventilation i MOOD

Behåll om möjligt fasta installationer

Installationer som ventilation, rör och el står för ett stort avtryck när vi gör en lokalanpassning. Därför behåller vi gärna så mycket som möjligt av lokalens befintliga installationer när det är dags för en ny hyresgäst att flytta in. På så sätt minskar vi kostnaden och klimatpåverkan.

 

Fastighetstekniker med ritning till lokal

Flexibla lokallösningar som håller stilen länge

Vi jobbar även med att hitta flexibla standardlösningar för våra lokaler, så att de ska kunna anpassas till fler hyresgäster utan större ombyggnationer. När toaletter byggs om i Femte Hötorgshuset halvkaklar vi väggarna i en neutral färg som gör det möjligt för kunden att sätta sin personliga prägel med väggfärg utan att behöva kakla om hela väggarna och på så sätt minska sitt klimatavtryck.

Social yta kontor Fatburen Södermalm

Återbruk i stället för nytt

Vi vill lyfta blicken och inte bara se till materialets klimatavtryck, utan också om materialet går att återanvända eller återvinna. Det är viktigt att se till hela livscykeln och få med långsiktighet, flexibilitet och återbruk i valet av material.

Utsikt Sergels torg kontor

Bevara så mycket som möjligt

För lokalanpassningar är tumregeln att ju färre åtgärder som görs, desto mindre blir klimatpåverkan. Det allra bästa är alltså att inte bygga om lokalen alls och att arbeta cirkulärt med material och inredning, vilket är bra att ta i beaktande när det är dags att flytta till en ny lokal.

 

När vi står inför en lokalanpassning så handlar det alltid om att se över hur stora ingrepp som verkligen behöver göras. Måste golvet bytas, eller går det att återbruka och låta det golv som ligger vara kvar? I våra kontor och lokaler är svaret ofta det senare. Våra material är så klassiska och av så hög kvalitet att de håller stilen i många generationer. Vilket är skönt, både för klimatets och ögats skull.

 

Ett exempel på återbruk och bevara det befintliga är Ikea som i deras lokal i Gallerian bland annat återanvänder dörrar och takplattor. Tillsammans med hyresgästerna minskar vi klimatavtrycket.

Fatburen fastighet kontor Södermalm

Miljöcertifierade fastigheter

Genom att miljöcertifiera våra fastigheter gör vi det enklare att kontrollera att de verkligen är så hållbara som vi vill att de ska vara. En certifiering fungerar dessutom som ett styrmedel när vi bygger eller renoverar, och bidrar till att hållbarhet prioriteras genom hela processen.

 

En miljöcertifiering är ett kvitto på att byggnaden är energieffektiv, att byggmaterialet är hållbart och att de som bor eller jobbar i huset har ett behagligt inomhusklimat både sommar och vinter. En hållbar byggnad är med andra ord inte bara bra för klimatet och miljön, utan även för dem som vistas i den.

AMF Fastigheter kontor kollegor

Hållbar lokalanpassning är också bra för affären

Än så länge har vi bara pratat mycket om hur bra hållbara lokalanpassningar är för miljön. Men att tänka klimatsmart och fatta hållbara beslut vid en renovering, kan också vara mycket positivt för ekonomin och den övergripande affären. Dels för att det kan minska kostnaden för lokalanpassningen och spara mycket pengar när ni ska flytta in. Dels för att allt fler konsumenter och medarbetare förväntar sig att företag ska ta ett hållbart ansvar genom hela verksamheten – inklusive sina lokaler.

 

Att satsa på en hållbar lokalanpassning kan med andra ord blir något bra för hela ert varumärke. Samtidigt som ni minskar ert företags klimatavtryck och gör positiv skillnad för både nuvarande och framtida generationer.