Framtidens arbetsplats är en förlängning av framtidens stad

För oss är det viktigt att alltid se till våra hyresgästers och deras medarbetares behov, idag och i framtiden. Vi skapar platser där människor vill vara och det gäller arbetsplatser såväl som stadsrum. En del av vårt arbete är att skapa och utforma kontor för framtiden. Platser där medarbetare vill vara och trivs. Vi vill utmana bilden om hur framtidens arbetsplats kommer att se ut och kan redan nu ana åt vilket håll vi är på väg.

Stockholm

Kontor för en ny tid

Redan nu kan vi avslöja att vi inte vet exakt hur framtidens arbetsplats kommer att se ut. Men vi ser det som vår uppgift att ta reda på det. Det vi vet är att kontoret har potential att bli något mer än det är idag och vi vill ännu mer utforska kontorets roll i en ny tid. Hur utformas mötesplatser, både innanför och utanför arbetsplatsens väggar, där människor vill vara även i framtiden? Vi ställer oss även frågan vilken roll arbetsplatsen kan ha i framtidens stad och hur kan vi skapa förutsättningar för innovation och lösningar som gör skillnad. Vi vill leda både samtalet och utvecklingen av framtidens arbetsplats. Så även om vi inte har svaret just nu så har vi identifierat flera intressanta teman som vi ser fram emot att undersöka närmre.

Klimatneutrala innerväggar AMF Fastigheter
Prototyp av våra klimatneutrala innerväggar.

Visa vägen för hållbara beteenden

Vi drivs av en vilja att skapa lösningar för framtiden, som både möjliggör ett hållbart arbetsliv, en hållbar stad och en hållbar framtid. Vi jobbar kontinuerligt med att sänka vårt klimatavtryck och med projekt för mer klimatsmarta och hållbara byggprojekt och lokalanpassningar. Bland annat har vi varit med och tagit fram klimatneutrala innerväggar. Vi byggde även om hela Sundbybergs stadshus med ett cirkulärt arbetssätt. Det här är ett arbetssätt som vi kommer se ännu mer av i framtiden och framtidens arbetsplats kommer bli allt mer hållbar ur ett klimatperspektiv.

 

Hållbarhet är även ett hållbart arbetsliv där medarbetare mår bra på arbetsplatsen. Det nya kontoret tar hänsyn till människans välmående och välbefinnande. Vad som är välbefinnande är naturligtvis olika för olika människor. Det kan till exempel vara att anpassa kontoret så att medarbetarnas vardag underlättas. Framtidens arbetsplats kommer på ett bättre sätt möta människor i deras vardag och vara utformade för att medarbetarna ska trivas och vilja vara där. Genom att fokusera på människans behov bidrar arbetsplatsen till medarbetares välmående.

Kontoret är avgörande för att rekrytera och behålla talanger

I takt med att distans- och hybridarbetet har blivit vanligare har kontoret som kulturbärare och social plats blivit allt viktigare. Kontoret behöver vara en plats där människor vill vara. En plats där mänskliga möten kan lägga grund för produktivitet och innovation, och fungera som en kulturbärare. Kontoret, likt handelsplatsen, har utvecklats mer mot att vara en mötesplats. En mötesplats som bygger på mänskliga relationer, snarare än en fysisk lokal för arbete.

 

Kontoret spelar dessutom en avgörande roll vid rekrytering av nya talanger och förmågor. I rapporten Arbetsplatsen som katalysator som vi tillsammans med Epicenter samlat på oss insikter från tusen intervjuer om arbetsplatsens roll idag. En betydande majoritet svarade att de skulle överväga att tacka nej till ett arbete om inte kontoret levde upp till förväntningarna. Kontoret och dess utformning är viktigt för medarbetarna som har en tydlig uppfattning av vad de vill ha för att trivas och få rätt förutsättningar för att kunna utföra arbetet. Utmaningen för arbetsgivaren är att lyssna på vad medarbetarna vill ha och behöver. Som fastighetsägare sitter vi på mycket samlad kunskap kring kontorets möjligheter och utmaningar. Framtidens kontor är en nyckelfråga för bolag som vill behålla och rekrytera rätt kompetens.   

AMF Fastigheter kontor

Vårt nya kontor i citykvarteret Mood

Vi vill utmana föreställningen av vad ett kontor kan vara och vad framtidens arbetsplats innehåller. Måste ett kontor vara en stängd plats eller kan det lika gärna vara en öppen plats som bjuder in till dialog med kunder och samarbetspartners? Så för att ytterligare kunna undersöka vad framtidens arbetsplats kan vara bestämde vi oss för att gå steget längre och labba med vårt eget kontor.

 

Genom att flytta vårt befintliga citykontor in i Mood blir vi en del av den öppna mötesplats som vi vill skapa. Ambitionen med den nya arbetsplatsen i Mood är att skapa en mer öppen plats med fokus på samtal och erfarenhetsutbyte. Kontoret kommer bestå av tre delar, en intern kontorsdel, en delad yta och en öppen yta för arbete, besök och event. Med vår nya arbetsplats vill vi öppna upp vår verksamhet och komma närmare våra hyresgäster och staden. Kontorets utformning görs i nära samarbete med design- och inredningsbyrån Merry Monday som med grunden i neurodesign tar fram modiga och spännande miljöer. 

Marievik visionsbild Visionsbild av Marievik

Vi utvecklar framtidens Marievik vid Liljeholmskajen. Målet är att skapa en levande stadsdel som binds samman med innerstaden och har plats för bostäder, kontor, rekreation och kultur. Här fokuserar vi på välbefinnande och hållbarhet.